بایگانیدر مورد انتخاب می تونید توضیح بدید؟ اینکه در هر زمینه ای انتخاب درست داشته باشیم چه گامهایی رو باید طی کنیم و چه مواردی رو در نظر داشته باشیم؟
م.طاهری 5 سال پیش

۱- اول بدانیم مزاجمان چیست و تیپ شخصیتی‌مان. تا بدانیم مفیدترین انتخابها برای این مزاج و تیپ چیستند.
۲- پیشنویسمان و باورهای موجود در خانواده و فرهنگمان را بشناسیم. تا بفهمیم مطلوبهایمان و “دوست دارم”هایمان پیشنویسی و عادتی هستند یا نه.
۳-همواره خودمان را مقید به علم و تحقیق بدانیم و سعی کنیم منطبق بر بهترینِ علمی روز حرکت کنیم.
۴- و در نهایت آرامش و لذت و شادی خود و دیگران را هم لحاظ کنیم

دکتر احسان رضاپور لرکی