رفتار درست در رابطه نادرست

بدون دیدگاه Share:

با خودت فكر كن بعد از اتمام يك رابطه چه حسى دارى؟ فقط وقتى احساس مى كنى رابطه اى موفق است كه به ازدواج ختم شود؟ وقتى رابطه به هردليلى تمام مى شود گاهى ما احساس شكست مى كنيم و گفتگوهاى ذهنى داريم: دوسال عمرم را به پايش گذاشتم، اين همه رفتار درست داشتم، سعى كردم طبق اصول با او برخورد كنم اما آخرش كه چى؟! هيچى به هيچى… تمام شد. و بعد به دنبال اين گفتگوهاى ذهنى يك نتيجه گيرى نادرست مى كنيم: رفتار درست و اصولى فايده نداشت از اين به بعد من هم مثل بقيه رفتار مى كنم، تحويل نمى گيرم طرف را تا بيفتد دنبالم. خودم روادست نيافتنى نشان مي دهم. همه ى دخترها اينجوري هستند، همه پسرها سرتا پا يك كرباسند.

من چرا بايد درست رفتار كنم؟

دست نگه داريد! با اين ديدگاه در يك دور باطل مى افتيد. اول اينكه همه روابط قرار نيست منجر به ازدواج بشوند تا اسم رابطه ى موفق را روى آن بگذاريم. همين كه شما تلاش كرديد رفتار درست را انجام بدهيد، به ايرادهاى خودتان پى برديد، سعى در بهبود خودتان كرديد، يعنى رشد كرده ايد. مدتى به همراهتان عشق ورزيده ايد و عشق گرفته ايد و مسلما تجربه هاى شيرينى كسب كرده ايد. ممكن است حتى در رابطه اى درد كشيده باشيد اما يادگرفته ايد خودتان را نجات دهيد اين يعنى يك گام به جلو برداشتن، يعنى رشد.
دوم اينكه علت رفتارهاى شما نبايد بخاطر حصول نتيجه اى خاص باشد بلكه بايد بخاطر درستى آن رفتار باشد. پس اين نتيجه گيرى را از ذهنتان پاك كنيد كه اگر يك نفر كه رابطه را بلد نبوده قدر رفتار درست شما را ندانست شما هم دست از انجام رفتار درست برداريد.اگر مهر ورزيديد خودتان حس خوبى را تجربه كرده ايد و لذت برديد اگر دنبال دودوتا چهارتا باشيد شايد مهرطلب باشيد كه بعد احساس خسران مي كنيد انگار در معامله اى باخته ايد.
هر رابطه اى مى تواند به شما درس بدهد؛ اين جمله معروف را شايد بارها شنيده باشيد:

هيچ رابطه اى اتلاف وقت نيست؛ اگر در يك رابطه به چيزى كه مى خواستيد نرسيديد به شما حداقل ياد داده كه چه چيزى نمى خواهيد.

طلايه محتشمى

مطالب مرتبط