معیار ازدواج

بدون دیدگاه Share:
معیارهای ازدواج

پیش از اقدام جهت ازدواج و یا ارزیابی ازدواج های دیگر و رسیدن به این پاسخ که موفق بوده اند یا خیر، به نظر من بهتر است هدف ازدواج به طور خاص برای آن فرد مشخص گردد! همه ی مردم با نیت یکسان ازدواج نمی کنند.

معیار های علمی موجود با هدف ازدواج برابر بالغانه و در راستای رشد فردی است. پس بهتر است واقع بین باشیم و مبتنی بر هدف خود حرکت کنیم. اگر قرار است به واسطه ی ازدواج به یک امنیت مالی از طریق پارتنر برسیم، لطفاً آن معیار های علمی از لحاظ تفاوت سن، همسانی فرهنگ و تحصیلات و …. را هم رها کنیم و هم غلط ندانیم.

باید دانست که افراد مخالف با انگیزه های متفاوتی ازدواج می کنند. گریختن از یک خانه ی جهنمی و والدین سمی، رسیدن به ثروت و دارایی به واسطه ازدواج با یک فرد خاص، مجارت و گرفتن اقامت یک کشور دیگر، مواجهه ی علمی و بالغانه با سایه های خود و رشد فردی، بهتر کردن خود و دیگری و ایجاد فضایی صمیمانه با فردی همسان، و…معیار های علمی و عقلی ازدواج از نظر سن و تحصیلات و خانواده.

پس من با توجه به نیت و هدف شخصی ام، فرد مناسب و متناسب را انتخاب کرده و مسئولیت عواقب آن را نیز می پذیرم. کسی که قصدش فرار از خانه و یا یافتن حامی مالی و یا مهاجرت است، دیگر معیار تفاوت سنی را لحاظ نمی کند. اما نکته اینجاست که ابتدا آگاه باشد که آن معیار های مربوط به همسان گزینی اشتباه نیستند، بلکه مربوط به نوع دیگری از ازدواج هستند و اینکه در صورت مواجهه با مشکلات عمیق و شدید در ازدواج خود، مسئولیت پذیر باشد. ازدواج علمی و عقلی موجود با فاکتور همسان گزینی، جهت پیشگیری از همان مشکلاتی است که اغلب ازدواج ها درگیر آن هستند.

کافی است بدانیم که ما معمولاً فردی را انتخاب می کنیم که بدترین ویژگی والد جنس مخالفمان را دارد. آن وقت با دقت بیشتری سراغ علم و عقلانیت و مشاوره ی تخصصی جهت انتخاب و ازدواج می رفتیم.

دکتر احسان رضاپور لرکی

 

در همین راستا: ازدواج خوب ساختنی است؟، پیش نیازهای یک ازدواج موفق

 

مطالب مرتبط